Kurz je určený pre prvákov a druhákov, v ktorom sa riešia aktuálne praktické a problémové úlohy z fyzickej, humánnej, ako aj regionálnej geografie. Je súčasťou vyučovania geografie, tzn. obsahuje aj štúdijné materiály a témy miniprojektov, ktoré si skupiny študentov volia na začiatku ročníka.

Tento kurz je určený pre tretiakov a štvrtákov absolvujúcich predmet GEOGRAFIA (Geografia pre 4. ročník, Politická geografia I., II.) na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Obsahuje materiály ako aj aktivity potrebné pre úspešné absolvovanie predmetu.